Грев

Нигде ниту во една друга литература проблемот со гревот не е толку внимателно обработен како во Библијата. Нејзините први страници графички го отсликуваат влегувањето на гревот во историјата на човештвото, а нејзините завршни страници победоносно го објавуваат бришењето на гревот од целата вселена. Помеѓу почетокот и крајот е опишана постојаната борба на човекот со гревот …