Најголемата потреба на Црквата

Повторното оживување на вистинска побожност меѓу нас е најголема и најбитна од сите наши потреби. Да тежнееме тоа да биде нашата прва работа. Мора да се вложуваат сериозни напори да се стекне Господовиот благослов, не затоа што Бог не е подготвен да ги излее своите благослови на нас, туку затоа што и ние не сме подготвени да ги примиме. Нашиот …

НОВАТА ЗЕМЈА

При крајот на милениумот, кога гревот конечно ќе биде уништен, истиот оган ќе ги поништи и сите последици на гревот на Земјата. Тогаш Бог ќе ја обнови Земјата и ќе стори таа да изгледа онака како што сакал Тој при првото создавање (2.Петрово 3,10-13; Отк. 21,5). Новата земја ќе им овозможува многу задоволства на своите …

БОЖЈИОТ ЗАКОН

Ние живееме во вселена во која владеат законитост и ред. Творецот не само што ставил во сила закони кои управуваат со движењета на небесните тела, туку поставил и закони со кои е регулиран животот и благосостојбата на човечките суштества што ги поставил да живеат на Земјата. Овие закони се дадени за да го унапредат животот, …

ДАР НА ПРОРОШТВО

Во почетокот, додека гревот уште не влегол во нашиот свет, Бог со Адама и Ева разговарал лице в лице (1.Мој. 1,26-31), пренесувајќи им ја својата мудрост и откривајќи им ја својата волја. Но, кога се појавил гревот, таков разговор не бил повеќе можен. Адам и Ева би биле уништени со Божјето присуство. Меѓутоа, Бог сепак …

Духовни дарови и служби

Пред деветнаесет векови, откако ја воспоставил својата Црква на Земјата, Исус се вратил на небото. Со загрижено срце уечниците гледале како си заминува (Лука 25,50; Дела 1,9). Дали ќе бидат способни правилно да го претстават? Дали ќе бидат способни успешно да го продолжат делото што им е доверено? Имаат ли таланти неопходни евангелието да му …

БОГ СВЕТИОТ ДУХ

Додека учениците разговарале со својот учител, во горната соба трепереле светилки. Прашањата што му ги поставиле по тригодишната заедничка работа покажувале дека тие ниту сега не разбирале правилно зошто тој дошол на земјата. Тие и понатаму се надавале дека Тој ќе го ослободи нивниот народ од римското ропство. Исус видел дека се збунети. Затоа се …

СВЕТО ТРОЈСТВО

Иако и другите, нехристијански религии, познаваат некој вид боженствено „тројство`само христијанството верува во еден Бог – како единствен вистински и жив Бог (5 Мој.6,4). Кој постои како спој на три посебни вечни божествени личности: Отец, Син, Свети Дух. Божествените личности на ова триединствено Божество се бесмртни, семожни и сезнајни. Божеството е бесконечно и не може …