Вечен живот

Потсети ме Татко дека мојот дом не е на земјата туку во вечноста. Ти благодарам што веќе се населувам во Твојот вечен свет. Амин Зошто Самиот Господ на заповед при глас на архангел и при Божја труба ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво.(Солунјаните 4:16) Вистина, вистина ви велам: кој верува …