БОЖЈО СОЗДАВАЊЕ ИЛИ НАСТАНОК НА СЛЕПО

Една од особините на живите организми е способноста за размножување. Размножувањето е сложен процес каде што е вклучено прецизно копирање на многу сложените делови на ќелијата. Таквиот процес мора да биде програмиран во генетскиот код на ќелијата, информации кои се врежани во неа. Специјалистите по информатика се сложуваат дека информациите не се создаваат и не …