ДНК

ДНК е дел од келијата кој е сместен во стотиот дел од милиметарот. Сите облици на живот зависат од ДНК. ДНК ги програмира карактеристиките на секој организам. Таа одлучува за висината, бојата на косата, скелетот изграден од 206 коски, 600 мускули, 100 милијарди нервни келии и 120 милијарди метри крвни садови и капилари. Генетскиот материјал кој го …