МОЖЕ ЛИ СЕПАК ДУШАТА ДА УМРЕ

За илустрација со која можеме да го објасниме поимот душа може да ни послужи обичната светлост која ја шири една сијалица. За светлоста да свети, потребни се два елемента: светлосно тело и сила. Сијалицата е телото, а силата е електрицитетот кој во нашата илустрација е преставен животодавниот Божји Дух. Кога Божјиот Дух (во нашиот пример …