СЕДУМТЕ ЦРКВИ КАКО ПРОРОШТВО

Сер Исак Њутн и многу други сјајни толкувачи на книгата на пророк Даниел и Откровението сметаат дека седумте цркви од Откровението симболички претставуваат седум временски периоди во историјата на развојот на црквата. Ова сфаќање на писмата како пророштва за иднината треба да се прифати како дополнение на нивната корисна улога што ја имале како духовни …

Ефес, црква што ја отфрлила својата прва љубов

Дали сте имале дома ламба петролејка? Имате ли и сега? Ако имате, тогаш знаете колкаво внимание бара таа светилка. Речиси по секоја употреба морате да го потсечете или да го замените фитилчето, да долеете гориво и да го исчистите стаклото. Во старозаветното Светилиште за седумте светилки на седмокракиот светилник во првото одделение секој ден морал …