Како е составена Библијата

Библијата содржи многу книги. Тие не се распоредени хронолошки, напротив, тие се групирани според содржината. Првите пет книги го образуваат она што е наречено Петокнижие. Петокнижието ги вклучува петте книги кои ги напишал Мојсеј: Битие, Излез, Левит, Броеви и Второзаконие. Во овие книги е опишано создавањето на светот и одредени настани кои се однесуваат на …