НОВАТА ЗЕМЈА

„А ние, според неговото ветување, очекуваме нови небеса и нова земја, во кои пребива правдата” (2. Петрово 3,13) Светата книга, Библијата, преполна е со ветувања за новата Земја која Бог ќе им ја даде во наследство на спасените. Господ преку пророците објавува: „Зашто, еве јас создавам нова небеса и нова земја. Поранешните веќе не ќе …

НОВАТА ЗЕМЈА

При крајот на милениумот, кога гревот конечно ќе биде уништен, истиот оган ќе ги поништи и сите последици на гревот на Земјата. Тогаш Бог ќе ја обнови Земјата и ќе стори таа да изгледа онака како што сакал Тој при првото создавање (2.Петрово 3,10-13; Отк. 21,5). Новата земја ќе им овозможува многу задоволства на своите …