НОВАТА ЗЕМЈА

„А ние, според неговото ветување, очекуваме нови небеса и нова земја, во кои пребива правдата” (2. Петрово 3,13) Светата книга, Библијата, преполна е со ветувања за новата Земја која Бог ќе им ја даде во наследство на спасените. Господ преку пророците објавува: „Зашто, еве јас создавам нова небеса и нова земја. Поранешните веќе не ќе …